Pobyt stały 
Постоянное место жительства
Permanent residence

Karta Stałego Pobytu - w DUW Wrocław 

Pobyt stały w Polsce - Kogo dotyczy wniosek? 

 Zezwolenie na pobyt stały udzielane jest w przypadkach określonych w art. 195 ustawy o cudzoziemcach i dotyczy: 
1. Małoletniego dziecka polskiego obywatela, pozostającego pod jego władzą rodzicielską; 
2.Małoletniego dziecka cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, pozostającego pod jego władzą rodzicielską: - urodzonego po udzieleniu temu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, lub - urodzonego w okresie ważności zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego temu cudzoziemcowi lub w okresie pobytu tego cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany albo w związku z nadaniem mu statusu uchodźcy lub udzieleniem ochrony uzupełniającej. 
3.Małżonka obywatela RP, który: - pozostaje w uznawanym przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej związku małżeńskim z obywatelem polskim i pozostawał w tym związku małżeńskim przez co najmniej 3 lata przed dniem, w którym złożył wniosek o udzielenie mu zezwolenia na pobyt stały, oraz - bezpośrednio przed złożeniem tego wniosku przebywał nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nie krótszy niż 2 lata na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z pozostawaniem w związku małżeńskim z tym obywatelem polskim (art. 158 ust. 1 pkt 1 ustawy o cudzoziemcach) lub w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych. 
4.Osoby o polskim pochodzeniu, która zamierza osiedlić się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stałe, a co najmniej jedno z jego rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej. 
5.Posiadacza ważnej Karty Polaka, który zamierza osiedlić się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stałe. ​ 

 Pobyt Stały w Polsce - Jakie dokumenty muszę złożyć? 

 2 egzemplarze wypełnionego zgodnie z pouczeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały; w sprawach cudzoziemców, którzy nie ukończyli 13 lat - tylko 1 egzemplarz wniosku; 

 4 aktualne, nieuszkodzone, kolorowe fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mające dobrą ostrość oraz pokazujące wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70 - 80% fotografii; ważny dokument podróży 

2 kserokopie wszystkich zapisanych jego stron zawierających pieczątki, adnotacje i wpisy, oryginał do wglądu); w sprawach cudzoziemców, którzy nie ukończyli 13 lat - tylko 1 kserokopia dokumentu podróży; dokumenty potwierdzające wymagany nieprzerwany pobyt w Polsce. 

potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej (jeśli jest wymagana). 

Dokumenty potwierdzające okoliczności wskazane we wniosku. ​ 

 Jakie opłaty muszę wnieść? ​ 

Posiadcze Karty Polaka zwolnieni są z opłat. Pozostałe osoby płacą 640 zł ​ ​ ​ ​ 


 Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE 

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE. Kogo dotyczy wniosek? 

Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej może złożyć cudzoziemiec, który przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej legalnie i nieprzerwanie co najmniej przez 5 lat bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie tego zezwolenia i spełnia łącznie następujące warunki: 
 1. Posiada źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu; 
2. Posiada ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
3. Posiada potwierdzoną znajomość języka polskiego. Dokumentami potwierdzającymi znajomość języka polskiego są: ​ - urzędowe poświadczenie znajomości języka polskiego, tj. certyfikat wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego na poziomie biegłości językowej co najmniej B1; - świadectwo ukończenia szkoły w Polsce (np. szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum, technikum bądź dyplom licencjacki lub magisterski wraz z suplementem, z którego wynika, że językiem wykładowym zajęć był język polski); - świadectwo ukończenia szkoły za granicą z wykładowym językiem polskim. 

Cudzoziemiec, który posiada zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, uprawniony jest do wykonywania pracy na terytorium Polski bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę. W karcie pobytu, wydanej w związku z udzieleniem cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, zamieszczana jest adnotacja ,,dostęp do rynku pracy”. ​ 

Jakie dokumenty muszę złożyć? 

2 egzemplarze wypełnionego zgodnie z pouczeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE; w sprawach cudzoziemców, którzy nie ukończyli 13 lat - tylko 1 egzemplarz wniosku; 

4 aktualne kolorowe fotografie, nieuszkodzone, o wymiarach 45x35 mm, 

Ważny dokument podróży (2 kserokopie wszystkich zapisanych jego stron zawierających pieczątki, adnotacje i wpisy, oryginał do wglądu); w sprawach cudzoziemców, którzy nie ukończyli 13 lat - tylko 1 kserokopia dokumentu podróży.

Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej. 

Tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego (za tytuł prawny, w którym cudzoziemiec przebywa, nie uznaje się umowy użyczenia lokalu, chyba że użyczającym są zstępni, wstępni, małżonek, rodzice małżonka lub rodzeństwo cudzoziemca). 

Złożenie powyższych dokumentów jest niezbędne do wszczęcia postepowania. W wypadku złożenia wniosku bez któregoś z powyższych dokumentów, Cudzoziemiec wzywany jest do uzupełnienia braków formalnych we wniosku. Postępowanie może być wszczęte dopiero po uzupełnieniu brakujących dokumentów we wskazanym terminie i ich pozytywnej weryfikacji przez Urząd. 

Dokumenty potwierdzające okoliczności wskazane we wniosku.  ​


 Więcej informacji ? 

                                                                                   795 889 889
                                                                        office@advonetexpert.plCopyright (c)2021, All Rights Reserved.
Liczba odwiedzin: 118205
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem