Advonet Global M&C sp. z o.o.

Pobyt czasowy i praca w Polsce
 Temporary stay and work in Poland 
Временное пребывание и работа в Польше

Witamy na naszej stronie

Jednolite zezwolenie na pobyt i pracę w Polsce 
Единое разрешение на пребывание и работу в Польше
Uniform permit to stay and work in Poland

Dla Kogo / Для кого /  For whom

 • Cudzoziemcom zamierzającym podjąć lub kontynuować pracę na terytorium Polski, o ile okoliczności te uzasadniają pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące. Również cudzoziemcom zamierzającym podjąć lub kontynuować pracę polegającą na pełnieniu funkcji w zarządzie spółki akcyjnej lub spółki z.o.o., której udziałów lub akcji cudzoziemiec nie posiada, a podmiot, którym zarządza lub będzie zarządzał, spełnia odpowiednie wymogi.
 • Иностранцы, намеревающиеся возобновить или продолжить работу на территории Польши, если такие обстоятельства оправдывают пребывание иностранца на территории Республики Польша на срок более 3 месяцев. Также иностранцам, намеревающимся приступить к работе или продолжить работу, состоящую в том, чтобы занимать должность в правлении акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью, чья акция или акция не принадлежат иностранцу и лицу, которому он или она управляет или будет управлять соответствующим требованием.
 • Foreigners intending to resume or continue working on the territory of Poland, if such circumstances justify the stay of a foreigner on the territory of the Republic of Poland for a period longer than 3 months. Also to foreigners intending to take up or continue work consisting in holding a position on the board of a joint-stock company or a limited liability company whose share or stock is not held by the foreigner and the entity to which he or she manages or will manage the relevant requirement 

 • Na jaki okres czasu / На какой период / For how long

 • Zezwolenie na pobyt czasowy udzielane jest na okres niezbędny do realizacji celu pobytu cudzoziemca na terytorium Polski powyżej 3 miesięcy do 3 lat, z możliwością ubiegania się o kolejne zezwolenia. 
 • Временный вид на жительство выдается на срок, необходимый для достижения цели пребывания иностранца на территории Польши от 3 месяцев до 3 лет, с возможностью подачи заявления на получение дополнительных разрешений.
 • A temporary residence permit is granted for the period necessary to achieve the purpose of the foreigner's stay on the territory of Poland over 3 months to 3 years, with the possibility of applying for further permits.

 • Gdzie i kiedy złożyć wniosek /  Где и когда подать заявку / Where and when to submit an application

 • Cudzoziemiec składa wniosek osobiście, nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do Wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca. Przy składaniu wniosku cudzoziemiec ma obowiązek złożyć odciski linii papilarnych.
 • Иностранец подает заявление лично, не позднее, чем в последний день законного проживания на территории Республики Польша губернатору, уполномоченному по месту жительства иностранца. При подаче заявления иностранец обязан предоставить отпечатки пальцев.
 • The foreigner submits the application in person, no later than on the last day of legal residence on the territory of the Republic of Poland to the Governor competent for the place of residence of the foreigner. When submitting the application, the foreigner is required to submit fingerprints.

Jeśli jesteś zainteresowany wypełnij formularz kontaktowy lub zadzwoń do nas 
Если вы заинтересованы, заполните контактную форму или позвоните нам
If you are interested, fill in the contact form or call us

Formularz kontaktowy

Copyright (c)2020, All Rights Reserved.
Liczba odwiedzin: 59362