Advonet Global M&C sp. z o.o.

Pobyt czasowy i praca w Polsce
 Temporary stay and work in Poland 
Временное пребывание и работа в Польше

Witamy na naszej stronie

POBYT CZASOWY WROCŁAW - PRACA

Komplet dokumentów, które trzeba złożyć wraz z wnioskiem, można podzielić na dokumenty formalne (bez dostarczenia tych dokumentów postępowanie nie jest wszczynane, a po 7 dniach od daty wezwania wniosek pozostawia się bez rozpoznania) oraz dokumenty dodatkowe (niezbędne dla wydania pozytywnej decyzji). ​ 

Zezwolenie na pobyt czasowy - Wymogi formalne - dokumenty potrzebne do otrzymania pieczątki ​ 3 wypełnione i podpisane wnioski, załącznik nr 1, osobiste stawiennictwo cudzoziemca, złożenie odcisków palców, 4 zdjęcia, 3 kopie paszportu, umowa najmu lub inny tytuł prawny do lokalu ZUS ZUA - lub inny dokument równoważny,   potwierdzenie opłaty za postępowanie – 440 zł. ​ 

Pobyt czasowy w Polsce - Wymogi merytoryczne - potrzebne do wydania decyzji . ​ ​informacja starosty potwierdzenie kwalifikacji zawodowych w przypadku np. spawaczy, kierowców itd. PIT 37 za rok poprzedni lub zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach ​ 

Zadzwoń do nas by poznać szczegóły - 795 889 889 lub 508 082 176 


                                                                          POBYT CZASOWY WROCŁAW - NAUKA

Zezwolenia na pobyt czasowy można udzielić cudzoziemcowi, jeżeli zamierza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podjąć lub kontynuować naukę. Wyżej wymienionego zezwolenia udziela się, jeśli okoliczności, które są podstawą ubiegania się o to zezwolenie, uzasadniają pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące. ​ 

Niezbędne dokumenty: 3 egzemplarze wypełnionego zgodnie z pouczeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy Cztery fotografie Kopia paszportu - oryginał do wglądu dokument potwierdzający podjęcie lub kontynuowanie nauki, dokumenty poświadczające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskie, dokumenty poświadczające posiadanie wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania i podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd oraz kosztów nauki . Opłata 340 zł ​ ​ ​ ​ 

POBYT Z OBYWATELEM POLSKIM

Kogo Dotyczy: ​ - cudzoziemca, będącego małżonkiem polskiego obywatela; - małoletnich dzieci małżonka polskiego obywatela, który posiada zezwolenie na pobyt czasowy dla członka rodziny polskiego obywatela lub zezwolenie na pobyt stały udzielone w związku z pozostawaniem w związku małżeńskim z obywatelem polskim. Zezwolenie na pobyt czasowy udzielane jest na okres niezbędny do realizacji celu pobytu cudzoziemca na terytorium Polski powyżej 3 miesięcy do 3 lat, z możliwością ubiegania się o kolejne zezwolenia. 

Zezwolenie na pobyt udzielone cudzoziemcowi, małżonkowi obywatela Polski, uprawnia go do wykonywania pracy bez konieczności posiadania dodatkowego zezwolenia na pracę. W karcie pobytu, wydanej w związku z udzieleniem cudzoziemcowi tego zezwolenia, zamieszczana jest adnotacja ,,dostęp do rynku pracy”. ​ Inni członkowie rodziny obywatela RP i osoby prowadzące z nim życie rodzinne Zezwolenie na pobyt czasowy może zostać udzielone również innym członkom rodziny obywatela RP, niż małżonek i małoletni pasierb, jeśli przebywają oni w Polsce - ze względu na zależność finansową od niego lub pozostawanie z nim w gospodarstwie domowym, w kraju, z którego przybył cudzoziemiec, lub - powodu poważnych względów zdrowotnych wymagających osobistej opieki ze strony tego obywatela. Wniosek o udzielenie zezwolenia może złożyć również cudzoziemiec, prowadzący życie rodzinne w rozumieniu Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z zamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej polskim obywatelem, z którym przebywa wspólnie na tym terytorium. Zezwolenie na pobyt czasowy udzielane jest na okres niezbędny do realizacji celu pobytu cudzoziemca na terytorium Polski powyżej 3 miesięcy do 3 lat, z możliwością ubiegania się o kolejne zezwolenia. Zezwolenie to nie przyznaje prawa do wykonywania pracy na terytorium Polski. W celu podjęcia zatrudniania należy dodatkowo uzyskać zezwolenie na pracę, chyba że nie jest ono wymagane. 

Jakie dokumenty muszę złożyć? 2 egzemplarze wypełnionego zgodnie z pouczeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy wniosek w sprawach cudzoziemców, którzy nie ukończyli 13 lat - tylko 1 egzemplarz wniosku; 4 aktualne kolorowe fotografie, ważny dokument podróży (2 kserokopie wszystkich zapisanych jego stron potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej. Dokumenty potwierdzające okoliczności wskazane we wniosku ​ 

Masz pytania ? Pisz do nas office@advonetexpert.pl ​ 
 ​ 

POBYT Z CUDZOZIEMCEM

 1. Kogo dotyczy wniosek? 

 Członków rodziny cudzoziemca, przebywających już w Polsce lub zamierzających tu przyjechać. ​ Małżonek, małoletnie dziecko cudzoziemca lub jego małżonka mogą uzyskać zezwolenie na pobyt w Polsce, jeśli przebywa on w Polsce na podstawie jednego z następujących tytułów pobytowych: - na podstawie zezwolenia na pobyt stały, - na podstawie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, - w związku z nadaniem mu statusu uchodźcy, - w związku z udzieleniem mu ochrony uzupełniającej, - co najmniej przez okres 2 lat na podstawie kolejnych zezwoleń na pobyt czasowy, w tym bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie mu zezwolenia na pobyt czasowy dla członka rodziny – na podstawie zezwolenia udzielonego mu na okres pobytu nie krótszy niż 1 rok, - na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych, - na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w celu prowadzenia badań naukowych, gdy cudzoziemiec ten posiada dokument pobytowy, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia Rady nr 1030/2002, opatrzony adnotacją „naukowiec”, wydany przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej, jeżeli umowa o przyjęciu cudzoziemca w celu realizacji projektu badawczego zawarta z właściwą jednostką naukową tego państwa przewiduje przeprowadzenie badań naukowych także na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, - na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, - na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa, - na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w celu korzystania z mobilności długoterminowej, - w związku z udzieleniem zgody na pobyt ze względów humanitarnych. Zezwolenie na pobyt czasowy udzielane jest na okres niezbędny do realizacji celu pobytu cudzoziemca na terytorium Polski powyżej 3 miesięcy do 3 lat, z możliwością ubiegania się o kolejne zezwolenia. Zezwolenie to uprawnia małżonka cudzoziemca do wykonywania pracy bez konieczności posiadania dodatkowego dokumentu, uprawniającego cudzoziemca do wykonywania pracy w postaci zezwolenia na pracę. W karcie pobytu, wydanej w związku z udzieleniem cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy, zamieszczana jest adnotacja ,,dostęp do rynku pracy”. ​ 

 Jakie dokumenty muszę złożyć? 2 egzemplarze wypełnionego zgodnie z pouczeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy; w sprawach cudzoziemców, którzy nie ukończyli 13 lat - tylko 1 egzemplarz wniosku; 4 aktualne kolorowe fotografie, ważny dokument podróży kserokopie wszystkich zapisanych jego stron zawierających pieczątki, adnotacje i wpisy, oryginał do wglądu , w sprawach cudzoziemców, którzy nie ukończyli 13 lat - tylko 1 kserokopia dokumentu podróży; potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej. Dokumenty potwierdzające okoliczności wskazane we wniosku. ​ 

Masz pytania ? 508 082 176 ​ ​​ 

POBYT Z CUDZOZIEMCEM

Kogo dotyczy wniosek? Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej składa Cudzoziemiec, którego celem pobytu jest prowadzenie działalności gospodarczej na terytorium Polski na podstawie przepisów, obowiązujących w tym zakresie. Zezwolenie to udzielane jest również cudzoziemcom, których celem pobytu w Polsce jest pełnienie funkcji w zarządzie spółki z.o.o. lub spółki akcyjnej, której akcje lub udziały cudzoziemiec posiada lub prowadzenie spraw spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej przez komplementariusza, lub działanie w charakterze prokurenta. Osoby pełniące funkcje w zarządzie, ale nie posiadające akcji lub udziałów spółki, powinny składać wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Zezwolenie na pobyt czasowy udzielane jest na okres niezbędny do realizacji celu pobytu cudzoziemca na terytorium Polski powyżej 3 miesięcy do 3 lat, z możliwością ubiegania się o kolejne zezwolenia. Zezwolenie na pobyt czasowy dla cudzoziemca, który wykonuje pracę poprzez pełnienie funkcji w zarządzie spółki z.o.o. lub spółki akcyjnej, której akcje lub udziały cudzoziemiec posiada, prowadzenie spraw spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej przez komplementariusza, lub działanie w charakterze prokurenta uprawnia go jednocześnie do wykonywania pracy w tym charakterze. W karcie pobytu, wydanej w związku z udzieleniem cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy, zamieszczana jest adnotacja ,,dostęp do rynku pracy”. Podjęcie innej pracy (nawet w tej samej spółce) wymaga uzyskania zezwolenia na pracę. ​ Jakie dokumenty muszę złożyć? 2 egzemplarze wypełnionego zgodnie z pouczeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy oraz załącznik nr 1; 4 aktualne kolorowe fotografie, ważny dokument podróży kserokopie wszystkich zapisanych jego stron zawierających pieczątki, adnotacje i wpisy, oryginał do wglądu); potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej. • Dokumenty potwierdzające okoliczności wskazane we wniosku.  ​

 Masz pytania ? Potrzebujesz pomocy ? Tel. 795 889 889

Jeśli jesteś zainteresowany wypełnij formularz kontaktowy lub zadzwoń do nas 
Если вы заинтересованы, заполните контактную форму или позвоните нам
If you are interested, fill in the contact form or call us

Formularz kontaktowy

Copyright (c)2021, All Rights Reserved.
Liczba odwiedzin: 118197
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem