Wypadek w pracy 
Несчастный случай на работе
Accident at work

 


 Co to jest wypadek przy pracy – definicja 
Pojęcie wypadku przy pracy zostało zdefiniowane w art. 3 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Zgodnie z tym przepisem za wypadek przy pracy uznaje się nagłe i nieoczekiwane zdarzenie, do którego doszło w związku z wykonywaną pracą, a którego przyczynę stanowią czynniki zewnętrzne wywołujące uraz lub śmierć. Należy pamiętać, że zgodnie z zapisami wyżej wymienionego art. 3, za wypadek w pracy uważa się zdarzenie, które nastąpiło w trakcie realizowania przez osobę zatrudnioną w danej firmie czy organizacji poleceń przełożonego bądź po prostu w związku z wykonywaniem codziennych obowiązków służbowych. Warto zwrócić uwagę na fakt, że do wypadku przy pracy zalicza się także wypadek, do którego doszło, jak mówi przepis: „w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.”

Что такое несчастный случай на работе - определение 
Понятие несчастного случая на производстве определено в ст. 3 Закона о социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Согласно этому положению, внезапное и неожиданное событие, произошедшее в связи с работой, является причиной несчастного случая на работе, причиной которого являются внешние факторы, которые вызывают травмы или смерть. Следует помнить, что согласно положениям вышеупомянутого ст. 3, для несчастного случая на работе считается событие, которое произошло, когда лицо, работающее в данной компании или организации, руководит приказами или просто в связи с выполнением ежедневных деловых обязанностей. Стоит обратить внимание на тот факт, что несчастный случай на работе также включает в себя несчастный случай, который произошел, как указано в постановлении: «на пути между местом работодателя и местом выполнения обязательства, вытекающего из трудовых отношений».

What is an accident at work - definition 
The concept of an accident at work is defined in art. 3 of the Act on social insurance for accidents at work and occupational diseases. According to this provision, a sudden and unexpected event that occurred in connection with work is the cause of an accident at work, the cause of which is external factors that cause injury or death. It should be remembered that according to the provisions of the aforementioned art. 3, for an accident at work is considered an event that occurred while the person employed in a given company or organization orders supervisor or simply in connection with the performance of daily business duties. It is worth paying attention to the fact that an accident at work also includes an accident which occurred, as the regulation states: "on the way between the employer's seat and the place of performing the obligation resulting from the employment relationship."

+48 71 342 83 72
office@advonetexpert.pl
Copyright (c)2021, All Rights Reserved.
Liczba odwiedzin: 118201
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem